سبیل مصنوعی 12 عددی در شکلهای مختلف 6000 تومان    

سبیل مصنوعی  6 عددی در شکلهای مختلف 3000 تومان     

------------------------------------------------------

سبیل داش مشتی مصنوعی  تکی بزرگ  2000 تومان

------------------------------------------------------

ریش و سبیل بزرگ مصنوعی 2000 تومان

این ریش و سبیل ها کاملا واقعی و مناسب برای تغییر چهره مخصوصا برای خانهایی که می خواهند شکل مردها شوند !!!